Khoá học tin văn phòng (MS Word)

MS Word - Bài 8: Chèn bảng
Bảng được sử dụng để hiển thị dữ liệu trong một định dạng bảng

Tạo bảng

Để tạo một bảng:

• Đặt con trỏ vào trang nơi bạn muốn tạo bảng

• Kích tab Insert trên vùng Ribbon.

• Kích vào nút Tables trên nhóm Tables. Bạn có thể tạo một bảng theo một trong 4 cách sau:


- Đánh dấu số dòng và cột

- Chọn Insert Table và nhập số dòng và cột

- Chọn vào Draw Table, tạo bảng bằng cách kích và nhập số dòng và cột

- Chọn Quick Tables và chọn bảng.


Nhập dữ liệu trong một bảng

Đặt con trỏ vào ô bạn muốn nhập thông tin. Và bắt đầu nhập

Chỉnh sửa cấu trúc bảng và định dạng bảng

Để chỉnh sửa cấu trúc của bảng:

• Kích vào bảng và bạn sẽ thấy có hai tab mới trên vùng Ribbon là: DesignLayout. Hai tab này dùng để thiết kế và bố trí bảng.


Trên tab Design, bạn có thể chọn:

• Table Style Options

• Table Styles

• Draw Borders

Để định dạng bảng, kích vào bảng và chọn tab Layout. Tab Layout này cho phép bạn thực hiện:

• Xem Gridlines và Các thuộc tính (có trên nhóm Table).

• Chèn dòng và cột (có trên nhóm Row & Columns).

• Xóa bảng, Dòng và cột (nhóm Rows & Columns).

• Trộn hoặc tách các ô (có trên nhóm Merge).

• Tăng và giảm kích thước ô (có trong nhóm Cell Size).

• Canh lề văn bản trong các ô và thay đổi hướng văn bản (nhóm Alignment).


Theo FGCU

[ ]

MS Word - Bài 7: Styles
MS Word - Bài 6: Định dạng Paragraphs
MS Word - Bài 5: Định dạng văn bản
MS Word - Bài 4: Chỉnh sửa tài liệu Word
MS Word - Bài 3: Tùy chỉnh môi trường Word
MS Word - Bài 2: Làm việc với Documents
MS Word - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Word 2007