Khoá học PowerPoint

MS PowerPoint - Bài 8: Chèn bảng trong PowerPoint
Bảng được sử dụng để hiển thị dữ liệu theo một định dạng bảng.

Tạo bảng

Để tạo một bảng:

• Đặt con trỏ vào slide nơi bạn muốn tạo bảng mới

• Kích tab Insert trên vùng Ribbon

• Kích nút Tables trên nhóm Tables. Bạn có thể tạo bảng theo một trong 4 cách sau:

- Đánh dấu số dòng và cột

- Kích Insert Table và nhập số dòng và cột

- Kích Draw Table, tạo bảng bằng cách kích và nhập số dòng và cột

- Kích Excel Spreadsheet và nhập dữ liệu.

Nhập dữ liệu trong bảng

Đặt con trỏ vào ô bạn muốn nhập thông tin dữ liệu và bắt đầu gõ.

Chỉnh sửa cấu trúc và định dạng bảng

Để chỉnh sửa cấu trúc bảng:

• Kích vào bảng, khi đó hai tab mới xuất hiện trên Ribbon: Tab DesignLayout.

Trên tab Design, bạn có thể chọn:

• Table Style Options

• Table Styles

• Draw Borders

Để định dạng bảng, kích vào bảng, sau đó kích tab Layout trên vùng Ribbon. Tab Layout cho phép bạn thực hiện:

• Xem bảng dạng lưới và các thuộc tính (từ nhóm Table)

• Chèn dòng và cột (từ nhóm Rows & Columns)

• Xóa bảng, dòng và cột (từ nhóm Rows & Columns)

• Trộn bảng hoặc tách bảng (từ nhóm Merge)

• Tăng và giảm kích thước ô trong bảng (nhóm Cell Size)

• Căn lề văn bản trong các ô và thay đổi hướng cho văn bản (nhóm Alignment)

Chèn một bảng từ Word hay Excel

• Mở một tài liệu Word hay Excel có chứa bảng

• Chọn bảng

• Kích Copy trên tab Home

• Ở tài liệu PowerPoint, đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn bảng

• Kích Paste trên tab Home.


Theo FGCU

[ ]

MS PowerPoint - Bài 7: Chèn hình ảnh và đồ họa
MS PowerPoint - Bài 6: Thêm nội dung
MS PowerPoint - Bài 5: Định dạng văn bản
MS PowerPoint - Bài 4: Làm việc với nội dung
MS PowerPoint - Bài 3: Tạo một bản trình chiếu
MS PowerPoint - Bài 2: Tùy chỉnh PowerPoint
MS PowerPoint - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft PowerPoint 2007